Ga naar hoofdinhoud
 

Kennisbank

Finale kwijting

Wanneer een werkgever en werknemer in onderling overleg tot een beëindigingsregeling komen en de afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst dan wordt vaak ook afgesproken dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. Een voorbeeld van een beding wat vaak in een vaststellingsovereenkomst…

Afspiegelingsbeginsel

Indien er binnen een organisatie arbeidsplaatsen vervallen dan dient te worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag worden voorgedragen. De werkgever kan niet vrijelijk bepalen welke werknemer voor ontslag wordt voorgedragen. In de regel zal het afspiegelingsbeginsel moeten worden toegepast. Simpel…

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een ontslag wegens een dringende reden. De reden voor het ontslag moet zo ernstig zijn dat het van een werkgever niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Een ontslag op staande voet moet…

Kantonrechter

In het arbeidsrecht is de kantonrechter in de regel de rechter die in eerste aanleg de zaak zal behandelen. Het is niet verplicht om door een advocaat te worden bijgestaan. Het is meestal wel raadzaam.

Vaststellingsovereenkomst

Indien in onderling overleg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gekomen (ook wel: beëindiging met wederzijds goedvinden) dan worden de afspraken hierover veelal in een vaststellingsovereenkomst opgenomen. Een vaststellingsovereenkomst kan zowel worden gesloten in het geval van individuele redenen…

Overeenkomst van opdracht

Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een opdracht uit voor de opdrachtgever. De overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als de arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever hoeft ook geen loonheffing in te houden en te betalen. Indien achteraf blijkt dat…

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een nevenwerkzaamhedenbeding is een beding in de arbeidsovereenkomst dat een werknemer verbiedt om andere werkzaamheden te verrichten. Een nevenwerkzaamhedenbeding kan een algemeen verbod inhouden, of een verbod werkzaamheden te verrichten die niet verenigbaar zijn met de werkzaamheden die voor de…

Non-concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een non-concurrentiebeding zijn overeengekomen. In  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het in principe echter niet toegestaan om een non-concurrentiebeding overeen te komen. Dat kan anders zijn wanneer de werkgever in de arbeidsovereenkomst…

Aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor een periode van zes maanden of langer moet verplicht, minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, worden aangezegd. Deze aanzegging houdt in dat de werknemer schriftelijk…

Boetebeding

In de arbeidsovereenkomst kan aan de overtreding bepaalde artikelen een boete worden verbonden. In de praktijk wordt veelal een boete verbonden aan overtreding van een geheimhoudings-, nevenwerkzaamheden-, en/of het non-concurrentiebeding. Een boetebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Het is belangrijk dat…

Back To Top