Ga naar hoofdinhoud
 

Medezeggenschap

Medezeggenschap 

Bij belangrijke besluiten is een ondernemer verplicht om werknemers te betrekken binnen de onderneming.
Wanneer een onderneming 50 medewerkers of meer in dienst heeft, is er een wettelijke plicht om een ondernemingsraad in te stellen.
E
en onderneming waar ten minste 10, maar minder dan 50 mensen in dienst zijn zal een personeelsvertegenwoordiging kennen.
Bij ondernemingen die minder dan 10 personen in dienst hebben verloopt de medezeggenschap via de personeelsvergadering.

Bij belangrijke besluiten die de werknemers raken heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Zo moet de ondernemer tijdig advies vragen aan de ondernemingsraad voordat hij besluiten neemt over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden.
Bijvoorbeeld: het doen van een belangrijke investering, het verstrekken van een belangrijk krediet, belangrijke wijzigingen in de organisatie, het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het gebied van reglementen en collectieve regelingen.
Bijvoorbeeld: het vaststellen, wijzigen of intrekken van een Arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling, of het vaststellen, wijzigen of intrekken van het functiewaarderingssysteem.

All-Right Advocatuur kan assisteren bij het begeleiden van advies- en instemmingstrajecten. Heeft u vragen over medezeggenschapsrecht, dan kunt u contact opnemen met All-Right Advocatuur.

 

 

Back To Top