Ga naar hoofdinhoud
 

Concurrentie

Het is voor werkgevers noodzakelijk hun marktpositie te beschermen.
Het opleggen van een relatie- of non-concurrentiebeding aan werknemers kan hieraan bijdragen. Het relatiebeding is een bijzondere vorm van het non-concurrentiebeding.
Er gelden formele wettelijke eisen: het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen, en met een werknemer die meerderjarig is. Alleen als aan deze eisen is voldaan is het beding in beginsel geldig.

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die op of na 1 januari 2015 zijn overeengekomen, kan geen non-concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het non-concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

In het laatste geval moet de werkgever schriftelijk motiveren in de arbeidsovereenkomst om welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het gaat en waarom die belangen opname van het non-concurrentiebeding noodzakelijk maken. Het is noodzakelijk het beding zorgvuldig te formuleren.

 Met betrekking tot een non-concurrentiebeding doen zich regelmatig vragen voor. Soms is onduidelijk hoe een relatie- of non-concurrentiebeding moet worden uitgelegd. In het geval het beding door een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding (bijvoorbeeld een functiewijziging) ‘aanmerkelijk zwaarder gaat drukken’ op de werknemer kan het zijn werking verliezen.

Een rechter kan het non-concurrentiebeding matigen in een gerechtelijke procedure.

Wanneer er een non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en de werknemer desondanks bij de concurrent in dienst is getreden, kan een werkgever nakoming van het non-concurrentiebeding vorderen.
Het is een werknemer die gebonden is aan een non-concurrentiebeding niet aan te raden om in dienst te treden bij een concurrent zonder voorafgaand juridisch advies in te winnen. Aan het overtreden van een non-concurrentie- of relatiebeding is veelal een boete verbonden, waardoor schending van een dergelijk beding verstrekkende financiële consequenties kan hebben.

Voor vragen hieromtrent kunt u vrijblijvend contact opnemen met All-Right Advocatuur.

 

 

 

Back To Top