skip to Main Content
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 All-Right Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands Recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan All-Right Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van ieder die bij All-Right Advocatuur werkzaam is, ieder die door All-Right Advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten All-Right Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.
1.4 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 De opdracht

2.1 De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat alle opdrachten van cliënten tot het verrichten van diensten, worden geacht uitsluitend aan All-Right Advocatuur te zijn gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, ook met het oog op waarneming in verband met ziekte of vakantie e.d.
2.2 Niet alleen All-Right Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor (oud) werknemers en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden na hun dienstverband bij All-Right Advocatuur.
2.3 De in het tweede lid van dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval een opdracht ten onrechte is geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.
2.4 All-Right Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van een door All-Right in te schakelen derde zal, waar mogelijk, in overleg met de cliënt gebeuren en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. All-Right Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van All-Right Advocatuur.

Artikel 3 Honorarium en verschotten

3.1 Het door All-Right Advocatuur aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen uurtarief.
3.2 Naast de vergoeding van tijd die door All-Right Advocatuur ten behoeve van de cliënt is besteed, is in het honorarium de vergoeding voor algemene kantoorkosten begrepen.
3.3 Verschotten en andere directe kosten die in het kader van de opdracht door All-Right Advocatuur zijn gemaakt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van koeriersdiensten, kosten van uittreksels en kosten van vertalingen) zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht.
3.4 All-Right Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
3.5 De door cliënt verschuldigde honoraria, verschotten en andere door te belasten kosten worden in beginsel door middel van tussentijdse declaraties maandelijks in rekening gebracht aan cliënt.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Een voorschotdeclaratie dient onverwijld te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is de cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door All-Right Advocatuur in verband met de invordering gemaakte kosten.
4.2 In het geval dat de cliënt in betalingsverzuim verkeert, is daarnaast een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen ter hoogte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van All-Right Advocatuur of (voorheen) aan haar verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van All-Right Advocatuur komt. Op verzoek wordt aan cliënt een dekkingsoverzicht en een verzekeringsverklaring toegezonden.
5.2 Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht voor cliënt door All-Right Advocatuur schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor All-Right Advocatuur aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door All-Right Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat All-Right Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
5.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
5.4 Cliënt vrijwaart All-Right Advocatuur en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, de door All-Right Advocatuur in verband daarmee te maken kosten daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden.
5.5 All-Right Advocatuur is in het kader van haar gegeven opdrachten bevoegd om een beperking van aansprakelijkheid van door haar ingeschakelde derden in verband met de uitvoering van de opdracht namens cliënt te aanvaarden.
5.6 Alle aanspraken van cliënten vervallen indien niet schriftelijk en gemotiveerd ingediend binnen één jaar nadat cliënt bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de verzending van de laatste factuur.

Artikel 6 Klachtenprocedure

6.1 All-Right Advocatuur behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de klachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op de website (www.all-right.nl).
6.2 De klacht dient aan All-Right Advocatuur te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven.
6.3 In overleg met de cliënt zal worden geprobeerd zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal schriftelijk aan de cliënt worden bevestigd. De cliënt ontvangt binnen vier weken een schriftelijk reactie een klacht.
6.4 All-Right Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.
6.5 Mocht het overleg zoals bedoeld in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat de bezwaren eerst aan All-Right Advocatuur zijn voorgelegd.
6.6 Ook wanneer All-Right Advocatuur niet binnen vier weken na het indienen van bezwaren door de cliënt hierop schriftelijk heeft gereageerd kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.
6.7 Op initiatief van All-Right Advocatuur kunnen eveneens onoplosbare geschillen (inclusief onbetaalde declaraties) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
6.8 Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur kan tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van All-Right Advocatuur op de bezwaren van de cliënt.
6.9 Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen. Klik hier om naar het contactformulier te gaan.
6.10 Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel.: 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Artikel 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op de rechtsverhouding tussen cliënt en All-Right Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

All-Right Advocatuur is gevestigd te Bergschenhoek en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55272568.

All-Right arbeidsrecht advocatuur

© 2012, All-Right. Algemene voorwaarden

 

Back To Top