Ga naar hoofdinhoud
 

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. All-Right Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands Recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan All-Right Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
  3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van ieder die bij All-Right Advocatuur werkzaam is, ieder die door All-Right Advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten All-Right Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.
  4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. De opdracht
  1. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Dit betekent dat alle opdrachten van cliënten tot het verrichten van diensten, worden geacht uitsluitend aan All-Right Advocatuur te zijn gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, ook met het oog op waarneming in verband met ziekte of vakantie e.d.
  2. Niet alleen All-Right Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dit geldt ook voor (oud) werknemers en hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden na hun dienstverband bij All-Right Advocatuur.
  3. De in het tweede lid van dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval een opdracht ten onrechte is geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.
  4. All-Right Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van een door All-Right Advocatuur in te schakelen derde zal, waar mogelijk, in overleg met de cliënt gebeuren en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. All-Right Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van All-Right Advocatuur.
  5. De cliënt kan de opdracht te allen tijde beëindigen door schriftelijke opzegging.
  6. All-Right Advocatuur heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gewaarborgd.
 1. Honorarium en verschotten
  1. Het door All-Right Advocatuur aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen uurtarief.
  2. Het in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van de aan een opdracht bestede tijd in eenheden van 6 minuten en de overeengekomen uurtarieven. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is medegedeeld. All-Right Advocatuur is te allen tijde gerechtigd het uurtarief aan te passen tijdens de duur van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. All-Right Advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening.
  4. In beginsel wordt het honorarium maandelijks over de voorgaande maand in rekening gebracht. All-Right Advocatuur is te allen tijde gerechtigd een afwijkende termijn te hanteren. All-Right Advocatuur is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen, in welk geval All-Right Advocatuur niet verplicht is werkzaamheden te verrichten alvorens het voorschot is betaald en ontvangen. Betaalde voorschotten worden met de einddeclaratie verrekend.
  5. Indien een opdracht door een cliënt wordt ingetrokken, is steeds betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
  6. Ter beoordeling of cliënt al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). All-Right Advocatuur is niet verplicht werkzaamheden te verrichten op basis van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand en cliënt is niet verplicht de werkzaamheden door All-Right Advocatuur op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand te laten verrichten.
  7. Indien van bijstand op gesubsidieerde basis wordt afgezien, wordt deze afspraak tussen partijen schriftelijk vastgelegd. Indien All-Right Advocatuur besluit om cliënt op deze basis bij te staan, is All-Right Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden worden aangevangen/verricht.
  8. Indien aan cliënt naar aanleiding van een aanvraag geen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wordt verleend, dan wel de toevoeging op enig moment wordt ingetrokken, worden de werkzaamheden (alsnog) tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht.
  9. Naast het honorarium bestaan de kosten voor de uitvoering van de opdracht door All-Right Advocatuur uit zogenaamde verschotten. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten, die in het kader van de opdracht door All-Right Advocatuur ten behoeve van cliënt zijn betaald/voorgeschoten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten voor deskundigen). Griffierecht alsmede overige verschotten en directe kosten groter dan € 50,- kunnen eventueel tussentijds bij de cliënt in rekening worden gebracht.
 1. Betaling
  1. Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Een voorschotdeclaratie dient onverwijld te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim.
  2. Vanaf het moment van verzuim is All-Right Advocatuur gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling aanspraak te maken op:
   1. a – de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot aan de dag tot de algehele voldoening;
   2. b – de buitengerechtelijke kosten, berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-141.html) welke kosten minimaal € 40,00 bedragen.
  3. Ingeval de cliënt een particulier/consument is, zal op vergoeding van rente en kosten eerst aanspraak worden gemaakt, nadat cliënt schriftelijk is aangemaand door All-Right Advocatuur.
  4. Indien een declaratie van All-Right Advocatuur niet wordt voldaan binnen de overeenkomen betalingstermijn, kan All-Right Advocatuur, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. All-Right Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
  5. All-Right Advocatuur behoudt zich het recht voor het debiteurenbeheer uit te besteden aan een derde, althans een derde incassomaatregelen te laten treffen. De kosten voor incassomaatregelen komen in voorkomend geval voor rekening van de cliënt.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van All-Right Advocatuur of (voorheen) aan haar verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van All-Right Advocatuur komt. Op verzoek wordt aan de cliënt een dekkingsoverzicht en een verzekeringsverklaring toegezonden.
  2. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht voor de cliënt door All-Right Advocatuur schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor All-Right Advocatuur aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door All-Right Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat All-Right Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
  3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
  4. De cliënt vrijwaart All-Right Advocatuur en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, de door All-Right Advocatuur in verband daarmee te maken kosten daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden.
  5. All-Right Advocatuur is in het kader van haar gegeven opdrachten bevoegd om een beperking van aansprakelijkheid van door haar ingeschakelde derden in verband met de uitvoering van de opdracht namens de cliënt te aanvaarden.
  6. Alle aanspraken van cliënten vervallen indien niet schriftelijk en gemotiveerd ingediend binnen één jaar nadat de cliënt bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de verzending van de laatste factuur.
 1. Klachtenprocedure
  1. All-Right Advocatuur behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de klachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op de website (www.all-right.nl).
  2. Bij een klacht dient eerst de interne kantoorklachtenregeling van All-Right Advocatuur te worden gevolgd.
  3. All-Right Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer de interne kantoorklachtenregeling van All-Right Advocatuur niet tot een oplossing leidt, kan de klacht binnen een jaar na het beëindigen van de interne klachtenprocedure worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over de Geschillencommissie en de voorwaarden is te vinden op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.
  4. De cliënt aanvaardt bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht tussen All-Right Advocatuur en de cliënt de toepasselijkheid van de interne klachtenregeling en van de regeling van de Geschillenregeling Advocatuur.
 1. Archiveren en vernietigen
  1. Nadat de opdracht is beëindigd, kan de cliënt binnen een termijn van vier weken verzoeken om de in het dossier aanwezige hem toebehorende stukken aan hem te retourneren. Na ommekomst van deze termijn staat het All-Right Advocatuur vrij de stukken voor zover mogelijk te digitaliseren en vervolgens de originele te vernietigen.
  2. Het (digitale) dossier wordt gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak bewaard, waarna het All-Right Advocatuur vrijstaat het dossier zonder nadere aankondiging integraal te vernietigen.
  3. Voor administratieve gegevens – waaronder de financiële administratie – geldt een bewaartermijn van zeven jaren.
 1. Wijzigen algemene voorwaarden
  1. All-Right Advocatuur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de cliënt. Indien cliënt een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en All-Right Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

All-Right Advocatuur is gevestigd te Bergschenhoek en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55272568.

Back To Top