Ga naar hoofdinhoud
 

Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig een non-concurrentiebeding is aangegaan en deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, blijft het non-concurrentiebeding dan van kracht?

Stilzwijgend verlengde arbeidsovereenkomst en het non-concurrentiebeding

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de duur waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan vermeld. Veelal zal die duur zijn uitgedrukt in een tijdseenheid en zal de termijn een aantal maanden of jaren zijn. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel door het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

 

Stilzwijgende verlenging 

Het komt regelmatig voor dat partijen niet spreken over een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor afloop van de termijn waarvoor deze was aangegaan, terwijl de werknemer zijn werkzaamheden na de afgesproken einddatum wel blijft verrichten. Op grond van de wet geldt in dat geval in beginsel dat de arbeidsovereenkomst voor dezelfde termijn wordt aangegaan als de vroegere arbeidsovereenkomst, met een maximum duur van één jaar. Bij CAO kan van deze regels zijn afgeweken. Een dergelijke stilzwijgend verlengde arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden als de vroegere arbeidsovereenkomst.

 

Non-concurrentiebeding 

Om rechtsgeldig een non-concurrentiebeding aan te gaan moet aan een tweetal formele eisen zijn voldaan. Ten eerste kan een dergelijk beding alleen worden aangegaan met een meerderjarige werknemer. Ten tweede moet het beding schriftelijk worden overeengekomen.

 

Non-concurrentiebeding bij stilzwijgende verlenging

Wat nu als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig een non-concurrentiebeding is aangegaan en deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd; blijft het non-concurrentiebeding van kracht?

 

Over deze vraag hebben verschillende rechters zich in het verleden gebogen. Helaas niet met een eenduidige uitkomst. Er zijn kantonrechters die menen dat niet aan de strenge eisen van het schriftelijkheidsvereiste is voldaan wanneer het non-concurrentiebeding niet expliciet opnieuw schriftelijk is overeengekomen, maar er zijn ook uitspraken die de ander kant op wijzen.

 

Hof ’s-Hertogenbosch 8 januari 2013

Op 8 januari jl. heeft het Hof ’s- Hertogenbosch zich over de vraag gebogen of een non-concurrentiebeding van kracht blijft na stilzwijgende verlening van de vroegere arbeidsovereenkomst.

 Zijn oordeel is dat de stilzwijgend verlengde arbeidsovereenkomst is aangegaan op de voorwaarden van de vroegere arbeidsovereenkomst. Ook ten aanzien van het beding van non-concurrentie.

Conclusie

Voor een rechtsgeldig overeengekomen non-concurrentiebeding lijkt geen uitzondering te gelden bij stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst. Om discussie met de werknemer te voorkomen, raad ik de werkgever aan, om in een dergelijk geval het zekere voor het onzekere te nemen en een non-concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen voor afloop van de arbeidsovereenkomst.

 

Back To Top